ЗАПОВЕД №71 ОТ 09.03.2021Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ОТНОСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА РАСТИТЕЛНИ И СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

З А П О В Е Д

  №71 /09. 03. 2021г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 1 и ал. 3, т. 3 и т. 15; чл. 29, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл. 2, т. 5; чл. 4, т.1; чл. 5; чл. 16 и чл. 34 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Летница; чл. 53 от Наредба №1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на община Летница, с цел предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места и/или създаването на незаконни сметища,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Забранявам изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.

2. Забранявам изхвърлянето на растителни и строителни отпадъци, тревни маси и животински отпадъци в и извън контейнерите за смесени битови отпадъци, контейнерите за разделно събиране на отпадъци, кофите и кошчетата за отпадъци, както и по улиците на всички населени места на територията на община Летница.

3. При необходимост от изхвърляне на горепосочените видове отпадъци гражданите могат да използват само определени от Общинска администрация – Летница места.

4. При констатиране на нарушения, нарушителите ще бъдат санкционирани по реда на Закона за управление на отпадъците и  Наредба за управление на отпадъците на територията на община Летница. Актове за установяване на нарушения, както и налагане на наказания се съставят от определените длъжностни лица в Община Летница и органите на полицията /Участък – град Летница при РУ на МВР – Ловеч/.

Заповедта да бъде публикувана на интернет сайта и фейсбук страницата на Община Летница, и разлепена на информационните табла и на обществени места във всички населени места.

Контрол по изпълнение разпоредбите на настоящата Заповед ще упражнявам лично.

Копие от заповедта да се предостави на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

Д-Р КРАСИМИР ДЖОНЕВ

Кмет на Община Летница