ОБЯВЛЕНИЕ

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ   

   Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000615 „Деветашко плато“.

   Защитената зона е разположена в землищата на с. Агатово, с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово; с. Горско Сливово, с. Крушуна, с. Кърпачево, община Летница, област Ловеч; с. Александрово, с. Брестово, с. Гостиня, с. Деветаки, с. Дойренци, с. Йоглав, с. Къкрина, гр. Ловеч, с. Пресяка, с. Смочан, с. Тепава, с. Умаревци, с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч.

   Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Плевен (гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ №1 А, централна поща п.к. 35) и Велико Търново (гр. Велико Търново, „Никола Габровски“ № 68).

   В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.