„Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2016 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по шест обособени позиции”

Номер в профила на купувача
32
Вид на процедурата до 2016-04
открита процедура
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти