„Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на Община Летница за календарната 2020 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции”

Номер в профила на купувача
81
Вид
публично състезание
Статус
възложена
Обект на процедурата
Доставки
Дата на публикуване
Краен срок за подаване на оферти