Пазарно проучване: 'Закупуване на вътрешно обзавеждане за Читалище, гр.Летница'

Община Летница изготвя проектно предложение с предмет: „Обновяване и модернизация на Читалище в гр.Летница“, с което да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Към датата на подаване на заявлението за подпомагане, обосноваността на разходите в него се преценява чрез представяне на най-малко три съпоставими независими оферти в оригинал на база на зададените минимални параметри в техническата спецификация, които да бъдат сравнени и анализирани, и на тази основа да се заложи прогнозна цена в проектното предложение за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ.

В тази връзка е необходимо да бъдат събрани чрез прилагане на принципа на пазарни консултации съгласно Закона за обществени поръчки най-малко три съпоставими независими оферти.

Повече информация и документи може да намерите в раздел Профил на купувача, на интернет страницата на общината.