«Консултанска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на

«Консултанска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежа и упражняване на инвеститорски контрол за количества и цени на СМР по време на изпълнение на проектите» по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Обектът на поръчката е изпълнение на проекти по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Проектите са както следва: 1. Проект №11/322/00049 – «Реконструкция на улична мрежа – ул. «Филип Тотю» от км.0+000 до км.0+598.00; ул. «Филип Тотю» – ул. «Цар Освободител» от км.0+000 до км.0+196,20; ул. «Сергей Румянцев» от км.0+000 до км.0+330,00; ул. «Цар Освободител» от км.0+000 до км.0+665,60 в гр.Летница»; 2. Проект №11/322/00050 – «Реконструкция на улична мрежа – ул. «Цар Освободител» - ул. «Филип Тотю» от км.0+000 до км.0+253,80; ул. «Ал.Стамболийски» от км.0+000 до км.1+037,80; бул. «България» от км.0+000 до км.0+627,30 в гр.Летница»; 3. Проект №11/322/00059 – «Реконструкция на улична мрежа–гр.Летница, ул. «Бачо Киро» от км.0+000 до км.0+918,00». Обхват на работите, както следва: - упражняване на непрекъснат, ефективен и качествен строителен надзор; -осигуряване на законосъобразното започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите с оглед избягване на бъдещи имуществени претенции, свързани с изпълнението на СМР по количество и качество, както и ясно дефиниране на отговорностите, свързани с бъдещи дефекти на обектите; - контрол по спазване плана по безопасност и здраве (ПБЗ) и Наредба №2/22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП; - упражняване на инвеститорски контрол по спазване на: единичните анализни цени на всички видове работи от КСС, Календарния план с линейни диаграми, Диаграмата на работната ръка, Графика за заетостта на строителните машини, Диференциалната диаграма за разпределение на капиталовите вложения, Интегралната диаграма за разпределение на капиталовите вложения, изготвени от строителя; -подписване на количествените сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР; - осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба №3/2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,както и в съответствие с изискванията на Наредба №24 от 29.07.2008 г. на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №24 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ДВ, бр.11 от 09.02.2010 г.); -подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи; -изготвяне на ежемесечни доклади за хода на СМР, относно спазване изискванията по ЗЗБУТ, ЗУТ,графиците и диаграмите и наличието на нередности, констатирани от него; -внасяне на екзекутивната документация пред органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем; -съставяне на констативен акт, след завършване на СМР, съвместно с възложителя и Изпълнителите на проектирането и СМР удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; -регистрира искане за въвеждането на обектите в експлоатация; -съставяне на технически паспорт на строежите, съгласно Наредба №5/28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите и др. Изпълнението на проектите с №11/322/00049, №11/322/00050 и №11/322/00059 ще се извършва едновременно до тяхното окончателно изпълнение и извършване на цялата инвестиция. Прогнозните стойности определени без ДДС в лева, са както следва за: -ПРОЕКТ №11/322/00049 – 28 848,00 лева без ДДС; -ПРОЕКТ №11/322/00050 – 28 742,00 лева без ДДС; -ПРОЕКТ№11/322/00059 - 14 802,00 лева без ДДС. Офертите на Участниците не трябва да надвишават горепосочените прогнозни стойности. Крайна дата на изпълнението: 21.10.2011 година.