Предварителни обявления

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на улична мрежа по проекти“ по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

02.03.2010
«Изпълнение на строителни и монтажни работи за реконструкция на улична мрежа по проекти» по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР),...
2019 © Летница. Всички права запазени.