Номер в профила на купувача: 91
Дата на публикуване: 01.06.2020
Последна промяна: 01.06.2020
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00823-2020-0002 | Статус: Oтворена

«Доставка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за срок от 3 години»

Съгласно чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. При възлагане на поръчката чрез процедура на договаряне без обявление, по реда предвиден в чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, а именно: чрез покупка на стоки, обект на търгуване в стокови борси, се гарантира и спазване на основната цел на закона - осигуряване на ефективност при разходването на бюджетни средства при същевременно спазване на принципите на ЗОП за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на участниците и недопускане на дискриминация. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоките, предмет на настоящата поръчка са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно Постановление 191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС 347/08.12.2016 г., обнородван в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗОП в случаите на ал. 1, т. 7 от същата разпоредба договорът се сключва по правилата на съответната борса.

Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.