Номер в профила на купувача: 89
Дата на публикуване: 08.01.2020
Последна промяна: 20.05.2020
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2020-0001 | Статус: Възложена

«Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение»

30.01.2020 17:00
Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.