Номер в профила на купувача: 81
Дата на публикуване: 14.08.2019
Последна промяна: 04.12.2019
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2019-0003 | Статус: Възложена

«Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на Община Летница за календарната 2020 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции»

09.09.2019 17:00
Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.