Номер в профила на купувача: 8
Дата на публикуване: 15.10.2014
Последна промяна: 09.12.2014
открита процедура | Номер в АОП: 000823-2014-0009

"Изработване на задание за Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Летница, попадащи в района на СЗДП ТП - ДГС Ловеч"

01.12.2014 17:00
Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.