Номер в профила на купувача: 71
Дата на публикуване: 03.01.2019
Последна промяна: 02.05.2019
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2019-0001 | Статус: Възложена

«Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение»

28.01.2019 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.