Номер в профила на купувача: 66
Дата на публикуване: 25.09.2018
Последна промяна: 22.01.2019
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0007 | Статус: Възложена

«Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на Община Летница за календарната 2019 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции»

18.10.2018 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.