Номер в профила на купувача: 63
Дата на публикуване: 20.06.2018
Последна промяна: 26.11.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2018-0004 | Статус: Възложена

„Изпълнение на СМР на обект: „Обновяване и модернизация на Читалище в гр.Летница, община Летница, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

23.07.2018 17:00
Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.