Номер в профила на купувача: 58
Дата на публикуване: 03.04.2018
Последна промяна: 30.04.2018
Пазарни консултации | Номер в АОП: | Статус: Затворена

Проектно предложение "Облагородяване и благоустрояване на централна част в гр. Летница, обл.Ловеч" за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедури, чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените интереси от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

18.04.2018 17:00
Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.