Номер в профила на купувача: 57
Дата на публикуване: 29.11.2017
Последна промяна: 16.05.2019
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2017-0004 | Статус: Възложена

«Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение»

21.12.2017 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.