Номер в профила на купувача: 56
Дата на публикуване: 18.10.2017
Последна промяна: 18.10.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0003 | Статус: Възложена

"Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр.Летница"

"Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в гр.Летница"

Към договор за обществена поръчка № 11/29.09.2014 г. 

Строителство

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.