Номер в профила на купувача: 54
Дата на публикуване: 14.09.2017
Последна промяна: 16.01.2019
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2017-0003 | Статус: Възложена

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на Община Летница за календарната 2018 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции

09.10.2017 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.