Номер в профила на купувача: 53
Дата на публикуване: 13.09.2017
Последна промяна: 16.10.2017
Договаряне без предварително обявление | Номер в АОП: 00823-2017-0002 | Статус: Oтворена

Доставка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за срок от 3 години

Съгласно чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, Възложителите могат да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление, когато предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък, одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите. Изборът на процедура на договаряне без предварително обявление в настоящия случай се обуславя от обстоятелството, че стоката, предмет на настоящата поръчка, а именно горива - безоловен бензин и дизелово гориво, са включени в списъка на стоките по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, съгласно Постановление No191/29.07.2016 г. на Министерски съвет, изменено с ПМС №347/08.12.2016 г., обнародвано в бр. 99/13.12.2016 г. на ДВ. Сделката ще се извърши на "Българска стокова борса" АД. Борсата осигурява на членовете си и на техните клиенти равни условия за участие в търговията и режимът на борсовата търговия, регулиран от ЗСБТ, гарантира постигане на целите и принципите, залегнали в чл. 1 и чл. 2 от ЗОП. В съответствие с чл. 79, ал. 4 от ЗОП договорът за възлагане на обществената поръчка ще се сключи по правилата на съответната борса.

Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.