Номер в профила на купувача: 52
Дата на публикуване: 16.05.2017
Последна промяна: 23.10.2017
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2017-0001 | Статус: Прекратена

«Доставка на нетна електрическа енергия на свободен пазар и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Община Летница за обекти, присъединени на ниско напрежение»

15.06.2017 17:00
09.06.2017 17:00

Важно: С Решение №2 от 23.05.2017 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е изменена документацията за обществена поръчка, в частта: критерия за възлагане, техническо и ценово предложения и проект на договор. Участниците следва да имат предвид, че възложителят е одобрил нова документация за обществена поръчка.  

Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.