Номер в профила на купувача: 5
Дата на публикуване: 30.09.2014
Последна промяна: 20.05.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0008

Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Летница

17.11.2014 17:00
Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.