Номер в профила на купувача: 47
Дата на публикуване: 04.10.2016
Последна промяна: 15.01.2018
Публично състезание | Номер в АОП: 00823-2016-0002 | Статус: Възложена

«Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2017 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции»

27.10.2016 17:00
Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.