Номер в профила на купувача: 33
Дата на публикуване: 17.09.2015
Последна промяна: 19.01.2017
договаряне без обявление | Номер в АОП: 00823-2015-0004

"Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2016 година"

Мотиви за избор: Налице са условията за провеждане на  процедура на договаряне без обявление, тъй като обекта на поръчката е доставка на стоки, определени по списък, предложен от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и одобрен от Министерския съвет в правилника за прилагане на ЗОП.

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка ще се реализира на  "Българска стокова борса" АД.

Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.