Номер в профила на купувача: 32
Дата на публикуване: 11.09.2015
Последна промяна: 19.01.2017
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2015-0003

«Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2016 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по шест обособени позиции»

12.10.2015 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.