Номер в профила на купувача: 24
Дата на публикуване: 12.02.2015
Последна промяна: 04.08.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2015-0001

«Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Летница»

30.03.2015 17:00
Доставки

Документи

2019 © Летница. Всички права запазени.