Номер в профила на купувача: 23
Дата на публикуване: 13.01.2015
Последна промяна: 20.05.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0004

«Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 

1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030

2.Реконструкция улична пътна мрежа-гр.Летница

3.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в границите на град Летница»

13.01.2015 15:07

Към договор за обществена поръчка №10 от 31.07.2014 г. с "ПЪТСТРОЙ-ЛОВЕЧ" ЕООД

Строителство

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.