Номер в профила на купувача: 21
Дата на публикуване: 09.01.2015
Последна промяна: 13.01.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2013-0004

Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2014 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции

09.01.2015 16:37

Към Договор за обществена поръчка №1/16.01.2014 г. с «ЕВЕЛИН КОМЕРС» ООД

Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.