Номер в профила на купувача: 19
Дата на публикуване: 22.12.2014
Последна промяна: 09.01.2015
публична покана | Номер в АОП: 9016906

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Изграждане на противопожарни съоръжения за превенция – 2 броя наблюдателни кули» по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на Община Летница”, финансиран по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

03.07.2013 17:00

Към Договор за обществена поръчка от 14.08.2013 г. с „МОНТАЖИ КО” ЕООД-гр.София

Строителство

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.