Номер в профила на купувача: 18
Дата на публикуване: 22.12.2014
Последна промяна: 09.01.2015
публична покана | Номер в АОП: 9016905

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на специализирано оборудване за 2 броя противопожарни депа, защитни средства за специализирана група за гасене на горски пожари, средства за наблюдение и комуникация” по Проект „Прилагане на ефективни мерки за борба с горските пожари в землищата на Община Летница”, финансиран по мярка 226 ”Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” на Програма за развитие на селските райони (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

03.07.2013 17:00

Към Договор за обществена поръчка от 19.08.2013 г. с „УНИВЕРСАЛ КОМЕРС” АД-гр.София

Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.