Номер в профила на купувача: 17
Дата на публикуване: 22.12.2014
Последна промяна: 09.01.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2014-0002

Обществена поръчка с предмет: «Доставка на тръби, фитинги, фасонни части и арматури, материали за обратна засипка и др. материали по две обособени позиции» за обект: «Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр.Летница – ул. «Тодор Каблешков» и ул. «Йордан Йовков» чрез открита процедура по предвидените в закона опростени правила, открита с Решение №2/20.03.2014 година на Кмета на Община Летница и последваща промяна на срока за получаване на оферти съгласно Решение за промяна №5/07.05.2014 г. на Кмета на Община Летница

12.05.2014 17:00

Към Договор за обществена поръчка №9/15.07.2014 г.  за обществена поръчка за обособена позиция: Материали за обратна засипка (пясък, баластра и несортиран трошен камък) с ЕТ «ЕВРОКВАРЦ-ИВАНКА ВАТОВА»

Към Договор за обществена поръчка №8/15.07.2014 г.  за обществена поръчка за  обособена позиция: Тръби, фитинги, фасонни части, арматури и др. материали за канализация и водопровод с «РОЖЕН ПЛАСТ» ЕООД –

Доставки

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.