Номер в профила на купувача: 14
Дата на публикуване: 01.12.2014
Последна промяна: 08.01.2015
публична покана | Номер в АОП: 9016553

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:  «Консултанска услуга, включваща упражняване на строителен надзор по време на строителството, съставяне на технически паспорт на строежите и упражняване на инвеститорски контрол за количества и цени на СМР по време на изпълнение на Проект №11/322/00747 „Реконструкция на улична мрежа-гр.Летница” по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

01.12.2014 15:47

Към договор за обществена поръчка от 26.072013 г. с "ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД-гр.Велико Търново

Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.