Номер в профила на купувача: 13
Дата на публикуване: 01.12.2014
Последна промяна: 08.01.2015
публична покана | Номер в АОП: 9016559

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: «Консултанска услуга, включваща управление на дейностите по Проект №11/322/00747 „Реконструкция на улична мрежа-гр.Летница” по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

01.12.2014 15:40

Към договор за обществена поръчка от 26.07.2013 г. с "ЮНИ ПРОДЖЕКТ" ЕООД-гр.София

Услуги

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.