Номер в профила на купувача: 12
Дата на публикуване: 01.12.2014
Последна промяна: 13.01.2015
открита процедура | Номер в АОП: 00823-2013-0002

Обществена поръчка с предмет: «Изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект  №11/322/00747 „Реконструкция на улична мрежа-гр.Летница” по Мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

Към Договор за обществена поръчка №5 от 14.11.2013 г. с "ПЪТПРИБОР" ООД

Строителство

Документи

2020 © Летница. Всички права запазени.