Териториално и селищно устройство, кадастър и регулация