ТСУ и КР

Заповед № 28/16.02.2022 г. на кмета на община Летница, за одобряване Частично изменение на „Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/, за УПИ I – 249 и УПИ VIII - 248, кв. 20, отредени „За жилищни нужди “, по плана на с. Кърпачево, общ. Летница, обл. Ловеч, като двата имота се обединят и се образува нов УПИ I – 249, 248, кв. 20, с площ от 3158 кв.м. с отреждане „За спортни дейности“ .