Обяви и съобщения

за прекратяване на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 2301
Откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване з продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2301
За провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.650.1.4, представляващ етаж II в сграда с идентификатор 43476.315.650.1; адрес на имота: гр. Летница, бул. България № 44;
Относно: ИН "Монтаж на съоръжения за извършване на дейности по предварително третиране на пластмасови и силиконови отпадъци с код 070213 и 070217"