Обяви и съобщения

Процедура по провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 40261.220.532 по КК и кадастралните регистри на с. Крушуна.
Инвестиционно предложение за: "Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир "Пустията", с. Горско Сливово, общ. Летница.
"Рибовъдство БГ" ЕООД има ИП за "Садкова инсталация за отглеждане на риба в язовир "Пустията"
За повече информация:
Дирекция "Устройство на територията, общинска собственост, програми и проекти"
телефон: 06941/21-63
За провеждане на на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект - Гараж с идентификатор 43476.315.650.2.2, намиращ се в сграда с идентификатор 43476.315.650.2; адрес на имота: гр. Летница, ул. „Цар Освободител“, предназначение: Гараж;