Правилник

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗНА , ОТНОСНО :ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНА ЛЕТНИЦА , МАНДАТ 2019-2023 - НЯМА ТАКИВА
ОБЯВЛЕНИЕ ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Проект на Решение за изменение на Правилник за организацията, дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, община Летница, мандат 2015-2019 г.