Новини

От 16.11.2020г. до 30.11.2020г. включително, съгласно Заповед №РД-01-204 от 13.11.2020г.

От 12.11.2020г. до 30.11.2020г. със Заповед №РД-01-651/11.11.2020г. Министърът на здравеопазването въвежда следните временни противоепидемични мерки:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т. ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19, от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4-11.11.2020 г. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и 115а, ал. 1, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

2. Провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.

3. Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.

4. Преустановява се присъственият учебен процес във висшите училища, с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда. Изключение се допуска и за практическите упражнения по клинични дисциплини, учебната практика (клиничен стаж), преддипломния стаж и държавните изпити на студентите по регулирани медицински професии от професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Здравни грижи“, както и държавните изпити за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, при стриктно спазване на мерките за превенция и контрол на инфекциите съгласно Наредба № 3 от 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции.

5. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9 от Заповедта) могат да работят само в часовете между 06:00 и 23:30 ч. През останалите часове на денонощието се допускат само доставки по домовете.

6. На всички пазари, тържища, базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

7. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.

8. Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8:00 и 10:00 ч. В посочените часове не се допускат лица под 65-годишна възраст.

9. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице

10. Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощ и комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

11. В изпълнение на т. 3 от Заповед №РД-01-439 от 27.07.2020 г. директорите на регионалните здравни инспекции предприемат действия и прилагат мерки на лечебните заведения за болнична помощ и комплексните онкологични центрове на територията на съответната област, като определят задължителен брой легла за лечение на пациенти с основна или с придружаваща инфекция със SARS-CoV-2 от не по-малко от 20 % от обявените в съответната регионална здравна инспекция брой легла на всяко лечебно заведение за болнична помощ и комплексен онкологичен център.

12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 г.

13. Областните управители и органите на местно самоуправление и местна администрация, в рамките на функционалната си компетентност и при максимално използване на контролните си правомощия и административен капацитет, да създадат необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на страната, като разпореждат организационни мерки, в случай на необходимост, при отчитане на конкретната специфика и данни за съответната област.

Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. се отменя.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете от прикачения файл.

 

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“

 

На 03.09.2020г. Кметът на Община Летница – д-р Красимир Джонев подписа Договор BG06RDNP001-7.001-0003-С01 от 03.09.2020 г.с Държавен фонд „Земеделие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури» от Мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ, „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по проект: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА“ е 1 170 864,34 лева.

Проектът включва рехабилитация на улици в Община Летница:

• ул. „Асен Златарев“ от км 0+000 до км 0+370 в град Летница

• ул. „Хаджи Димитър“ от км 0+000 до км 0+311 в град Летница

• ул. „Пенчо Славейков“ от км 0+000 до км 0+202 в град Летница

• ул. „Александър Димитров“ от км 0+000 до км 0+240 в град Летница

• ул. „Драгомир Пенчовски“ от км 0+000 до км 0+097 в село Горско Сливово

• ул. „Тодор Дичев“ от км 0+000 до км 0+315 в село Горско Сливово

• ул. „Крайбрежна“ от км 0+000 до км 0+639 в село Крушуна 

Проектът предвижда подобряване и възстановяване състоянието на уличната настилка и тротоарите, с което ще се преустанови процеса на разрушаването им, ще се гарантира носимоспособността им, като се осигурят условия за безопасност на движението и добро отводняване на улиците и околните пространства.

 

Общи цели:

Общите цели на проекта са: чрез подобряване на уличната мрежа в Община Летница, да се подобри жизнената среда и качеството на живот, което да допринесе за задържане на живущото там население и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи; да се намалят емиграционните процеси; да се намалят предпоставките за пътно-транспортни произшествия и да се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститори, което ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. В дългосрочен аспект, постигнатия икономическия растеж, ще донесе социални и икономически ползи за населението на община Летница, под формата на печалби реализирани от собствен бизнес и развитие на туристическия сектор, по-висока заетост.

 

Специфични цели:

Конкретните цели на проектопредложението са свързани с това да бъде направена рехабилитация на улици в Община Летница: ул. Асен Златарев“, ул. „Хаджи Димитър“, ул. „Пенчо Славейков“, ул. „Александър Димитров“ в град Летница; ул. Драгомир Пенчовски“ и ул. „Тодор Дичев“ в село Горско Сливово; ул. “Крайбрежна“ в село Крушуна.

Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност до населеното място/населените места на територията на общината от селски район с по-висок клас път.

Участъците от улиците, предмет на интервенция на настоящото проектно предложение са изградени през 80-те години и до момента движението се извършва без да са преасфалтирани и да са извършвани ремонти по тях, като това създава реални предпоставки за възникване на ПТП.

Преасфалтирането, отводняването и изграждането на тротоари за пешеходците ще подобри уличната инфраструктура и ще спре по-нататъшното изравяне на съществуващата настилка.

Реализирането на проекта значително ще подобри  уличната инфраструктура.

Като орган на местната власт, Община Летница е структура, създадена в услуга на своето население. Общината е институция, която има задачата да решава редица обществени проблеми и да предлага и поддържа публични блага, необходими за живущите на нейната територия граждани. Всяка дейност на Община Летница е мотивирана от стремеж за постигане на благополучие на местното население.

Изпълнението на Проект “Рехабилитация на улици в община Летница“ ще допринесе за засилване мобилността на жителите на общината, което ще доведе до повишаване достъпа до обществените услуги, предлагащи се на територията й. Визуалният облик на общината ще се подобри. Основна причина за реализиране на проекта е намаляване на съществуващите условия за ПТП. Подобрената улична инфраструктура е сериозен фактор за обособяването на Община Летница, като предпочитана туристическа дестинация, пред други общини. В резултат на това се очаква повишаване на туристическия поток, което ще създаде условия за по-висока заетост сред местното население, популяризиране на природните и културни блага на община Летница и утвърждаването на общината като богат и интересен туристически район.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

От 29 октомври до 12 ноември, с издадена Заповед №РД-01-626/27.10.2020г., здравният министър въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Република България:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
 • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;
 • Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
 • Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;
 • Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души;
 • Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30 %;
 • Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки;
 • Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощен барове, клубове и др. подобни нощни заведения за развлечения на закрито.
 • Заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения) трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса.
 • Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация, така че да не се допускат повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект;
 • Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти;
 • На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;
 • Със същата заповед се посочва, че преустановяването на плановия прием в областите в червената и оранжева зона не се отнася и за дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

С пълния текст на заповедта можете да се запознаете тук.

ЗАПОВЕД

РД – 01 –186

Ловеч, 27.10.2020г.

 

   На основание чл.63, ал.7 и чл.63в от Закона за здравето, чл.73 от Административно процесуалния кодекс, и във връзка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. извънредна епедемична обстановка, удължена с Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020г., Решение №418 на Министерския съвет от 28 август 2020г., във връзка с достигнатата 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч 142 на 100 хил. население за периода 13.-26.10.2020г. (174сл.), с тенденция за повсеместно разпространение, наличие на висок риск и с цел опазване здравето на населението, съгласувано с Главния държавен здравен инспекторат и Протокол от заседание на Областния кризисен щаб по здравеопазването от 27.10.2020г.

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на община Летница, считано от 28.10.2020г. до 15.11.2020г. включително:

1. Преустановяване посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощни барове, нощни клубове и други подобни с нощен режим на работа на открито и закрито за посочения период;

2. Посещенията в кафенета, местата за хранене и ресторантите на открито и закрито се допускат до 23:00 часа, при заетост на местата не повече от 1 човек на 2 м2 от нетната търговска площ на обекта и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси и недопускане на повече от 6 души на една маса;

3. Преустановяване на организираните събития (празненства, семинари, конференции и др.) на закрито за посочения период;

4. В ритуалните зали за сватби, кръщенета се допускат до 10 души;

5. Преустановяване на масови мероприятия на открито и закрито за посочения период;

6. Всички работодатели и органи по назначаване да организират дистанционна форма на работа на служителите, където е приложимо;

7. Задължително носене на защитни маски за лице в администрации, офиси, предприятия и др. при невъзможност за осигуряване на физическа дистанция от 1,5 м. между служителите/работещите;

8. Създаване на организация и контрол за недопускане в обектите с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите на повече от 1 човек със защитна маска на лицето на 2 м2 площ с цел недопускане струпване на евентуално асимптомни или болни лица;

9. Въвеждане на учестена дезинфекция в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите минимум 4 пъти на ден по предварително изготвен график;

10. Задължително носене на защитни маски за лице от персонал в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, които да покриват устата и носа, като не се допуска употребата на приспособления, неотговарящи на изискванията, напр. пластмасови приспособления за уста;

11. Осигуряване на физическа дистанция на пазари, тържища и други сходни места чрез въвеждане на дистанция от 1,5м. между сергии, маси, подвижни павилиони, щандове и др., и създаване на организация за еднопосочно движение на гражданите;

12. Задължително носене на защитни маски за лице от лицата на пазари, тържища и други сходни места;

13. Задължително носене на маски при струпване на чакащи граждани пред административни и банкови офиси, социални служби и др., като за целта се осигури контрол за спазването на мярката от съответната служба;

14. Провеждане на спортни мероприятия и състезания с присъствие на публика до 30% от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5м. между зрителите на открито и без публика н закрито;

15. Провеждане на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) до 30% от капацитета при създаване на организация за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. между зрителите;

16. Задължително носене на защитна маска за лице от публика и посетители при провеждане на културни, спортни и други мероприятия на закрити места;

17. Преустановяване посещенията в клубовете на инвалида и пенсионерските клубове.

   II. Всички контролни органи (общини, МВР, ОДБХ, Дирекция Инспекция по труда Ловеч, РЗИ), в рамките на своите компетентности да осъществяват засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създават организация за изпълнението на противоепидемичните мерки.

   III. С цел създаване на алгоритъм за действие в образователната система на територията на област Ловеч:

1. Да продължи ежедневното събиране, обработване и обобщаване от училищата на информацията за броя на отсъстващите ученици и педагогически специалисти поради карантиниране като положителни за COVID-19 или като контактни на положителен случай с грипоподобна симптоматика;

2. След обобщаване на информацията и при постъпил доклад от директора на училище, началникът на РУО-Ловеч да представя предложение до Министъра на образованието и науката за преминаване до 10 дни на обучение от разстояние в електронна среда за ученици от V-VII/XII клас в училища, в които броят на горните категории лица (ученици, преподаватели) надхвърля 20% от общия им брой и при спазване изискванията на Заповед РД-09-2924/26.10.2020г. на Министъра на образованието и науката;

3. Директорите на учебните заведения да преустановят достъпа на външни лица до физкултурните площадки и спортни зали за посочения период.

   IV. Заповедта да се сведе до знанието на областния управител на Ловеч, кметовете на общини, директора на ОД на МВР, директора на ОДБХ-Ловеч, директора на Областна дирекция Инспекция по труда, началника на РУО-Ловеч и други заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

   V. Настоящата Заповед отменя Заповед №РД-01-179/23.10.2020г. на директора на РЗИ-Ловеч.

   VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на РЗИ-Ловеч.

 Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването й на интернет страницата на РЗИ-Ловеч пред Административен съд - Ловеч по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

ЗА ДИРЕКТОР НА РЗИ ЛОВЕЧ:

Д-Р РОСИЦА МИЛЧЕВА –

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ РД-01-180/23.10.2020Г.

 

Общинска преброителна комисия - Летница обявява процедура за набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021г. "Преброяване на населението и жилищния фонд на Република България".

До 30 октомври 2020г. лицата, които желаят да работят като преброители и контрольори трябва да подадат Заявление чрез Общинска преброителна комисия - Летница до Директора на Териториално статистическо бюро град Ловеч. Заявленията се регистрират в електронната система с входящ номер.

Списъкът на одобрените за преброители и контрольори лица ще се оповести не по-късно от 10 декември 2020г. в Общинска преброителна комисия - Летница и в ОСИ на ТСБ.

Всички одобрени за преброители и контрольори лица се назначават чрез подписването на граждански договор между тях и Директора на ТСБ град Ловеч не по-късно от 15 януари 2021г.

На всеки преброител и контрольор се издава служебна карта, която служи за легитимиране пред гражданите на община Летница и трябва да бъде върната след приключване на преброяването на Общинска преброителна комисия - Летница. Преди получаването на служебната карта преброителите и контрольорите задължително подписват клетвена декларация за опазване на събраните от тях лични данни по време на изпълнение на служебните им задължения.

Преброителите, контрольорите и придружителите имат право да посещават сградите и жилищата в своя преброителен участък и контролен район през периода на преброяването от 01 до 15 февруари 2021г. в часовете от 08:00 часа до 20:00 часа, както и да получават съдействие от Община Летница, съответните кметства и структури на МВР относно случаите посочени в чл.29 и чл.31 от Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.

За кандидатстване са необходими следните документи:

1. Заявление

2. Автобиография

3. Съгласие за обработка на лични данни

При подбора на лица за преброители и контрольори ще се прилагат указанията и критериите на Националния статистически институт. 

Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради, съгласно Заповед № РД-05-817 от 14.09.2020г. на Председателя на НСИ.

Документи по образец може да получите и подадете в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Летница всеки работен ден от 08:00 часа до 17:00 часа, на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж II или да ги изтеглите от тук:

Община Летница уведомява гражданите, че на 13.04.2023 г.