Новини

Във връзка с продължително засушаване и силно намаляване дебита на водоизточниците, Община Летница информира гражданите, че "ВИК" АД град Ловеч предприема следните действия в село Кърпачево:

На 21. 11. 2023 г. ще бъде прекъснато водоподаването в град Летница, поради авариен ремонт ф125 ст. по бул. "България" от 09:00 часа до приключване на аварийните дейности.

На 06. 11. 2023 г. ще бъде прекъснато водоподаването, поради реконструкция на спортна площадка в централната част на града от 08:30 часа до приключване на реконструкцията.

   Община Летница уведомява гражданите на град Летница, че на 06. 10. 2023 г. ще бъде прекъснато водоподаването в целия град, поради авариен ремонт на вътрешна водопроводна мрежа.

Решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница и покана до заинтересованите лица

На 22.06.2023 г. в Общинска администрация Летница постъпи писмо-Предизвестие с вх. № 2312/22.06.2023 г. от „РОНИ-ЕКСПРЕС“ ЕООД за прекратяване на договор за обществена поръчка по автобусна линия Плевен-Летница с маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103, считано от 30.06.2023 г. по взаимно съгласие.

На 29.06.2023 г. в Общинска администрация Летница чрез Системата за сигурно електронно връчване постъпи писмо-Предизвестие с вх. № 2399/29.06.2023 г. от „РОНИ-ЕКСПРЕС“ ЕООД за прекратяване на договор за обществена поръчка по автобусна линия Плевен-Летница с маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103, считано от 30.06.2023 г. на основание чл. 35, ал. 1, т. 3 от същия: настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение на договора, поради нерентабилност и невъзможност да покрият разходите си.

Считано от 01.07.2023 г. автобусна линия Плевен – Летница с маршрутни разписания, както следва: маршрутно разписание № 11101, маршрутно разписание № 11102 и маршрутно разписание № 11103 не се изпълняват.

Във връзка с горепосоченото Община Летница поиска от Областния управител на Област Ловеч да вземе решение за предприемане на пряко възлагане на автобусни превози по маршрутни разписания №№ 11101, 11102 и 11103 по междуселищна автобусна линия Плевен – Летница от квотата на Община Летница по Републиканската транспортна схема.

 

За информация на гражданите и заинтересованите лица, извършващи обществен превоз на територията на Република България прилагаме документите, както следва:

 

1. Решение № 7 от 19.07.2023 г. на областен управител на област Ловеч за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози

 

2. Маршрутно разписание № 11101/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

3. Маршрутно разписание № 11102/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

4. Маршрутно разписание № 11103/04.04.2007 г. на автобусна линия Плевен – Летница

 

5. Покана до заинтересованите лица за сключване на договор чрез пряко възлагане на обществен превоз на пътници с автобус 

 

6. Заявление за изпълнение на обществен превоз на пътници с автобуси /за изтегляне/ .doc