Процедури

Дата на създаване на електронната преписка Последна промяна Вид / статус Наименование / Номер в РОП Краен срок за подаване на документи Краен срок за задаване на въпроси
16 28.07.2020 г. „Организиране и провеждане на обучения по ключови компетентности на служителите на Община Летница”
Адрес в РОП: 00823-2014-0012
17 28.07.2020 г. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на тръби, фитинги, фасонни части и арматури, материали за обратна засипка и др. материали по две обособени позиции” за обект: „Изграждане на канализация и подмяна на водопроводни клонове гр.Летница – ул. „Тодор Каблешков” и ул. „Йордан Йовков” чрез открита процедура по предвидените в закона опростени правила, открита с Решение №2/20.03.2014 година на Кмета на Община Летница и последваща промяна на срока за получаване на оферти съгласно Решение за промяна №5/07.05.2014 г. на Кмета на Община Летница
Адрес в РОП: 00823-2014-0002
15 28.07.2020 г. | възложена „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Летница”
Адрес в РОП: 00823-2014-0011
12 28.07.2020 г. Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи по Проект №11/322/00747 „Реконструкция на улична мрежа-гр.Летница” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)
Адрес в РОП: 00823-2013-0002
8 28.07.2020 г. „Изработване на задание за Горскостопански план на горските територии, собственост на Община Летница, попадащи в района на СЗДП ТП - ДГС Ловеч”
Адрес в РОП: 000823-2014-0009
5 28.07.2020 г. Доставка на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на община Летница
Адрес в РОП: 00823-2014-0008
2 28.07.2020 г. Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година.
Адрес в РОП: 00823-2014-0006
1 28.07.2020 г. Доставка на хранителни продукти и изделия чрез периодични заявки и ежедневна доставка на хляб за нуждите на Община Летница за календарната 2015 година с транспорт на Изпълнителя франко складовете на Възложителя по пет обособени позиции.
Адрес в РОП: 00823-2014-0007
9 28.07.2020 г. Доставка на улични осветителни тела и паркови осветители, почистваща техника и моторни косачки, градинско и парково оборудване и обзавеждане на зали за нуждите на Община Летница, обособена в шест обособени позиции
Адрес в РОП: 00823-2014-0005