Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 27. 03. 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕТНИЦА

                                                                                              Комисии на 26.03.2024г. /вторник/ от 14.00 часа

                                                                                                                                                                                                                      ПРОЕКТ

                                                                                                                                                                                                    До  ……………………………..…..

                                                                                                                                                                                                        ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

П О К А Н А 

  Г-н/Г-жа …………………………

 На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на 27. 03. 2024 год. /сряда /от 14.00 часа в залата на община Летница при следния дневен ред:

 1. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 година.                                      

                                                                                                                                                                                 Предложение - Вносител: Председател ОбС   

 1. Приемане на Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Летница за отчетната 2023 г.                                                                              

                                                                                                                                                                                  Предложение - Вносител: Кмет на община   

 1. Даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, съгласно разпоредбите на §26 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за държавния бюджет на Република България за 2024г.                                                                                                                                                              Предложение - Вносител: Кмет на община  
 2. Дава съгласие за изменение на действащ общ устройствен план, за поземлен имот с идентификатор 43476.151.81 по кадастралната карта на гр. Летница, като се промени промяната на устройствения режим  от „Земеделски територии“ в „Смесена многофункционална устройствена зона“;

                                                                                                                                                                       Предложение - Вносител: Кмет на община 

 1. Даване на съгласие за продажба на недвижим  имот – частна общинска собственост,     представляващ урегулиран поземлен имот с идентификатор 40261.220.411 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушуна, общ. Летница, с площ 529 кв. м, квартал 50, парцел XIII; с адрес: с. Крушуна, п.к. 5561, ул. Стара планина № 3.

                                                                                                                                                                       Предложение - Вносител: Кмет на община

 1. Дава съгласие да се открие процедура по продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот с идентификатор 40261.220.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушуна, общ. Летница с площ 824 кв. м, квартал 50, парцел XIV; с адрес: с. Крушуна, п.к. 5561, ул. Стара планина № 3.

                                                                                                                                                                        Предложение - Вносител: Кмет на община 

 1. Даване на съгласие за допускане на „Изменение на общ устройствен план /ИОУП/“ за поземлен имот с идентификатор 40261.106.1, м. „Над лозята“, с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч.

                                                                                                                                                                          Предложение - Вносител: Кмет на община

 1. Учредяване на възмездно право на пристрояване към самостоятелен обект с идентификатор 43476.315.1506.1.13 собственост на „Фриго“ ЕООД, с адрес: обл.Ловеч, община Летница, гр. Летница, бул.България № 17;

                                                                                                                                                                                                      Предложение - Вносител: Кмет на община        

       9. Одобряване на отчет за получените командировъчни пари.

                                                                                                                                                                             Предложение - Вносител: Кмет на община 

 1.  Годишен отчет за състоянието на общинския дълг в община Летница, област Ловеч за времето от 01.01.2023г. – 31.12.2023г.

                                                                                                                                                                           Предложение - Вносител: Кмет на община

 1.  Годишен отчет за изпълнението на Бюджета на община Летница за периода 01.01.2023г. – 31.12.2023г.

                                                                                                                                                                                Предложение - Вносител: Кмет на община

 1.  Бюджетна прогноза на община Летница за периода 2025г. – 2027г. В частта местни дейности.

                                                                                                                                                                             Предложение - Вносител: Кмет на община

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

   Андрей Моврадинов