Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 29. 02. 2024 г.

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕТНИЦА

Комисии на 26. 02. 2024г. /понеделник/ от 16.00 часа

                                                                    ПРОЕКТ

                                                      До ……………………………..…..

                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

П О К А Н А 

  Г-н/Г-жа …………………………

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 25, т. 1 от  Закона за местното самоуправление и местната администрация,  свиквам общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 29. 02. 2024 год. /четвъртък /от 14.00 часа в залата на община Летница при следния дневен ред:

1. Отчет анализ за дейността и криминогенната обстановка в обслужваният район от Участък гр. Летница, при РПУ Ловеч за периода 01. 01. 2023 г. - 31. 12. 2023 г.

Предложение - Вносител: Н-к Участък гр. Летница

2. Приемане на Отчет за 2023 г. на „Програма за опазване на околната среда на Община Летница 2021-2027 г.“

ПредложениеВносител: Кмет на община

3. Приемане на Отчет за 2023 г. на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Летница за периода 2021-2028 г.“

Предложение - Вносител: Кмет на община 

4. Одобряване на Годишен доклад за 2023 година за наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Летница за периода 2021-2027 г.

Предложение - Вносител: Кмет на община

5. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Летница за 2024 г.

Предложение - Вносител: Кмет на община.

6. Определяне обема на годишно  ползване на дървесина  от горски територии  собственост и съсобственост на Община Летница за 2024 г и Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина в горски територии собственост на Община Летница през 2024 година.

Предложение - Вносител: Кмет на община

7. Участие на Община Летница в редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД - гр. Ловеч на 12 март 2024 г. от 11:00 ч.

Предложение - Вносител: Кмет на община  

                                                                                                         

  ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

   Андрей Моврадинов