Заседание на Общински съвет - гр. Летница на 31. 01. 2024 г.

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕТНИЦА

Комисии на 30.01.2024г. /вторник/ от 16.00 часа

                                                                    ПРОЕКТ

                                                      До ……………………………..…..

                                                             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

П О К А Н А

 

  Г-н/Г-жа …………………………

 На основание чл.23, ал.4, т.1 и чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 31. 01. 2024 год. /сряда /от 14.00 часа в залата на община Летница при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2023г.

Предложение и Доклад - вносител: Зам.- кмет на община

2. Годишен Отчет за изпълнение на дейностите от Общински план за младежта за 2023г.

Предложение и Отчет - вносител: Кмет на община

3. Одобряване на Общински план за младежта за 2024г.

Предложение и План - вносител: Кмет на община

4. Отчет на Програма за управление на Община Летница мандат 2019-2023г.

Предложение и Отчет - вносител: Кмет на община

5. Приемане на Отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2023г.

Предложение и Отчет - вносител: Кмет на община

6. Приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2023-2027г.

Предложение и Стратегия - вносител: Кмет на община

7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2024г.

Предложение и Програма - вносител: Кмет на община

8. Приемане на Правила за ползване на общинските пасища, мери и ливади през 2024 година.

Предложение  - вносител: Кмет на община

9. Определяне размера и местоположението на общинските пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024-2025година.

Предложение - вносител: Кмет на община

10. Избор на форма на управление на горските територии – общинска собственост и на лице, което ще осъществява управлението на горски територии – собственост на Община Летница.

Предложение - вносител: Кмет на община

11. Даване на съгласие за изработване на „Проект за изменение на подробен устройствен план“ за УПИ I, УПИ II и на част от УПИ III-71, кв. 6 по регулационния план /РП/ на с. Кърпачево.

Предложение и Задание - вносител: Кмет на община

12. Даване на съгласие за изработване на  Проект за изменение на подробен устройствен план“ за УПИ XVIII, кв. 18 и улици между ОТ ОТ 119, 305, 306, 331 по регулационния план /РП/ на гр. Летница.

Предложение и Задание - вносител: Кмет на община

13. Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на един кв. м. от недвижим имот - публична общинска собственост, в град Летница, общ. Летница, обл. Ловеч, за поставяне на маса за търговия.

Предложение - вносител: Кмет на община

14. Отдаване под наем на обект за търговска дейност, представляващ Павилион № 5, попадащ в поземлен имот – публична общинска собственост, с идентификатор 40261.220.620 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Крушуна, общ. Летница, одобрени със Заповед № РД-18-68/02.06.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Предложение - вносител: Кмет на община

15. Откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, от 1 кв.м., в град Летница, за поставяне на вендинг автомат за кафе и/или за пакетирани храни и напитки.

Предложение - вносител: Кмет на община

16. Даване на съгласие да се открие процедура по продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на самостоятелен обект – Гараж с площ: 22кв.м.

Предложение - вносител: Кмет на община

17. Определяне възнагражденията на кмет на Община Летница, кметове на кметства с. Горско Сливово и с. Крушуна.

Предложение - вносител: Кмет на община

18. Приемане Проект на Бюджет 2024г. на Община Летница, област Ловеч.

Предложение - вносител: Кмет на община

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС

/Андрей Моврадинов/