ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗПКОНПИ МАНДАТ 2023 Г. - 2027 Г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕТНИЦА

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество

№ по ред

Входящ номер/дата

Вид на декларацията по чл. 49, ал. 1, т.1

Име на декларатор (собствено и фамилно)

Длъжност и месторабота

1.

№28/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Веселин Люцканов

Общински съветник

2.

№29/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Димитър Димитров

Общински съветник

3.

№30/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Мустафа Мустафов

Кмет

село Горско Сливово

4.

№31/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Красимир Крачунов

Общински съветник

5.

№32/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Красимир Джонев

Кмет

град Летница

6.

№33/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Пламен Янков

Общински съветник

7.

№34/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Марин Мирчев

Общински съветник

8.

№35/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Ирина Владимирова

Общински съветник

9.

№36/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Хатидже Хабилова

Общински съветник

10.

№37/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Адриан Джонев

Общински съветник

11.

№38/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Цветомир Цанков

Кмет

с. Крушуна

12.

№39/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Томан Басарков

Общински съветник

13.

№40/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Денис Денисов

Общински съветник

14.

№41/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Илия Христов

Общински съветник

15.

№42/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Андрей Моврадинов

Председател

ОбС Летница

16.

№43/30.11.23г.

Декларация по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ

Людмил Митов

Общински съветник

 

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на декларациите по чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

№ по ред

Входящ

№ /дата

Вид на декларация по чл. 49, ал. 1, т. 2

Име, презиме и фамилия

Длъжност

1.

№20/22.11.23г.

Декларация за имущество и интереси

част І и ІІ

Мустафа Юсеинов Мустафов

Кмет на село Горско Сливово

2.

№22/23.11.23г.

Декларация за имущество и интереси

част І и ІІ

Цветомир Иванов Цанков

Кмет на село Крушуна