СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО УЧАСТИЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

Временна комисия за избор на съдебни заседатели

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ

На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, Временната комисия за избор на съдебни заседатели при Общински съвет гр. Летница, избрана с решение по т. 8 от Протокол №51/28.04.2023 г. на Общински съвет – гр. Летница публикува СПИСЪК на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели, както следва:

1. ПЕТЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА     вх. № 440/03.11.2023

2. ИВАЙЛО ПЕТРОВ КОПОЕВ                  вх. № 441/03.11.2023

3. ДЕСИСЛАВА АСЕНОВА СТАНЧЕВА  вх. № 442/03.11.2023

Изслушването на допуснатите кандидати да се проведе на 06.11.2023 от 10.00ч по списъка, който следва да бъде публикуван на официалната интернет страница на Общински съвет – Летница.

Юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Летница становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

Веселин Люцканов,

Председател на Комисията