ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

ПОКАНА

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ОБЩИНСКО И ОБЛАСТНО НИВО, КОИТО СЕ ФИНАНСИРАТ ИЗЦЯЛО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

  С оглед функционалните ангажименти на Агенцията за социално подпомагане (АСП), които са законово уредени в Закона за социалните услуги (ЗСУ) и Наредбата за планиране на социалните услуги (НПСУ), във връзка с планирането на социалните услуги на национално ниво, въз основа на изготвените анализи и предложения на общините, АСП извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа), и разработи Предложение за Национална карта на социалните услуги (Картата).

  Следвайки разпоредбите на НПСУ, след изготвяне на Анализа и предложението за Картата, в съответствие с чл. 48, ал. 1, АСП има ангажимент да организира обсъждане на областно и общинско ниво на същите, което не може да бъде по-кратко от 30 дни.

  След получаване на настоящите методически насоки, ведно с  Анализа и предложението за Картата, е необходимо, считано от 11. 10. 2023 г., да стартира тяхното обсъждане на общинско ниво, при  спазване на следните изисквания и ред:

1. Публикуване на интернет сайта на общинска администрация на Анализа и предложението за Картата;

2. Организиране на публични дискусии относно социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Картата, включително и такива в рамките на Съвета по въпросите на социалните услуги;

3. Изготвяне на становище на общината по отношение на социалните услуги на общинско ниво, включени в предложението за Картата; 

4. След приключване на 30-дневния срок за обсъждане, а именно 09. 11. 2023 г., кметът на общината изпраща обобщена информация за резултатите от него на съответната Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП).

Предвид гореизложеното всички заинтересовани лица имат възможност да изпратят своите предложения, становища, препоръки и др. по представените Анализ и Предложение за планиране на социалните услуги в деловодството на Община Летница, на адрес: град Летница, бул. "България" №19, етаж 2 или на e-mail:letnitsa@mail.bg