СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на ПАСИЩА в землищата на община Летница, за срок от една година с начало 01.10.2023 г. при условията на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.