СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 10 години, на урегулирани поземлени имоти в с. Горско Сливово с идентификатори 17244.900.303 и 17244.900.304.