ЗАПОВЕД 130/28.07.2023 Г. за допускане изработката на проект за изменение на ПУП -ПРЗ, за УПИ V-400, кв. 7 по ПУП - ПРЗ за с. Крушуна, общ. Летница, обл. Ловеч , съставляващ ПИ 40261.220.576 по КККР на с .Крушуна