СЪОБЩЕНИЕ за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 40943.350.538 в с. Кърпачево, общ. Летница, обл. Ловеч.